วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับประถม ป.4 - ป.6


ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนระดับชั้นประถม ป.4 - ป.6 แผนกสามัญและสองภาษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 การศึกษาภายนอกห้องเรียนเพิ่มทักษะและความคิดวิเคราะห์สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมปลายนักเรียนให้ความสนใจศึกษาข้อมูลจากวิทยากรสามารถตอบคำถามได้ ในการเข้าฐานความรู้แต่ละฐาน ท้องฟ้าจำลอง ศึกษาแรงโน้มถ่วง วิวัฒนาการของยุง ส่องกล้องจุลทรรศน์ ทั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่จากทัศนศึกครั้งนี้เพื่อจุดประกายความคิดและเพิ่มทักษะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น